ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - EURO-CABIN N.V.

BEHOUDENS ANDERSLUIDENDE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST ZIJN ALLE VERBINTENISSEN DIE DOOR ONZE FIRMA WORDEN AANGEGAAN ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN DIE ONZE CLIËNTEN GEACHT WORDEN TE AANVAARDEN ZONDER VOORBEHOUD :

  1. Al onze facturen zijn kontant betaalbaar zonder korting.
  2. Op straffe van verval dient elke klacht bij aangetekend schrijven te geschieden binnen de acht dagen volgend op de datum van de faktuur.
  3. In geval van verkoop dient bij de bestelling een voorschot van 20 % op de totale aankoopsom betaald te worden en het saldo bij de levering van de goederen. Er ontstaat pas een overeenkomst op het ogenblik dat het voorschot betaald is. De verkoop doet het risico overgaan op de koper.
  4. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige betaling niet is geschied. De betaalde voorschotten blijven onze eigendom bij wijze van schadevergoeding ongeacht de wijze waarop de overeenkomst beeindigd wordt en onverminderd het recht een extra schadevergoeding te vorderen voor bewezen meerschade.
  5. Al onze goederen worden geleverd, verzonden of vervoerd op kosten en risico van de koper of bestemmeling, zelfs wanneer de zending franco gedaan wordt. De aansluiting op alle nutsvoorzieningen is ten laste van de koper.
  6. In geval van niet-betaling der factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige aanmaning een conventionele rente lopen aan 8% per jaar.
  7. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van € 50 en een maximum van € 5000, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  8. Bij annulatie zal de overeengekomen verkoopprijs en alle bijkomende kosten worden doorgerekend.
  9. De betaling van een factuur bewijst geen kwijting van vroegere fakturen.
  10. Alle gebeurtelijke geschillen en betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent, afdeling Kortrijk.

Ons vestigingsadres:
Kanadezenlaan 122
7711 Dottenijs
BE0435.399.940 RPR Gent, afdeling Kortrijk
Maatschappelijke zetel:
Hoogstraat 148 bus 32
8540 Deerlijk

Onze openingsuren

Maandag-Vrijdag: 8u tot 17u
Zaterdag / Zondag: Gesloten

U bent steeds welkom om onze units te bezichtigen in Dottenijs. Maak hiervoor graag een afspraak, zodat wij de nodige tijd kunnen nemen om uw project uit te werken.