ALGEMENE HUURVOORWAARDEN EURO-CABIN N.V.

BEHOUDENS ANDERSLUIDENDE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST ZIJN ALLE HIERNA VOLGENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP IEDERE OVEREENKOMST MET ONZE HUURDERS.

 1. De huurder moet, als een goed huisvader, het materiaal gebruiken waartoe het bestemd is. De huurder mag op het materiaal geen enkel eigendomsrecht uitoefenen, noch het onderverhuren of in pand geven. De huurder mag op of aan het gehuurde materiaal geen materialen aanbrengen noch verwijderen.
 2. Op straffe van verval dient elke klacht bij aangetekend schrijven te geschieden binnen de acht dagen volgend op de datum van de faktuur.
 3. De verhuurder heeft ten alle tijde het recht het verhuurde materiaal te controleren of te laten controleren.
 4. De huurgelden zijn kontant betaalbaar zonder korting.
 5. De huur geschiedt per volle maand. Elk maandgedeelte wordt als een volle maand in rekening gebracht. Onder maand verstaat men een periode van dertig kalenderdagen als de huur niet op de eerste van de maand aanvangt.
 6. a.Transport- en kraankosten voor het gehuurde materiaal worden bij de levering van het gehuurde materiaal in rekening gebracht.
  b.Transport terug- en kraankosten worden na bezichtiging van het materiaal verrekend bij einde huur.
 7. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
 8. Bij annulatie zal de huurprijs voor de overeengekomen periode worden aangerekend.
 9. Bij gebrek aan betaling 10 dagen na aangetekende ingebrekestelling wordt de huur automatisch beëindigd en behoudt de verhuurder zich het recht voor om op kosten van de huurder de gehuurde goederen terug op te halen.
 10. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige aanmaning een conventionele intrest van 8 % worden aangerekend. Tevens wordt het schuldsaldo per factuur verhoogd met 10% met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1.500,00.
 11. De verhuurder behoudt zich het recht voor een huurgarantie te vragen, vóór de levering van het materiaal.
 12. Het beëindigen van de huurperiode dient ons minstens één maand op voorhand medegedeeld te worden, tenzij anders bij bestelling overeengekomen.
 13. Een verlenging van de initiële huurperiode moet minstens één maand op voorhand bij aangetekend schrijven aan de verhuurder meegedeeld worden.
 14. De huurder moet voor de duur van de huur het gehuurde materiaal verzekeren tegen alle risico’s die vallen onder een brandpolis op basis van de in de huurovereenkomst voorziene waarde van dat materiaal.
 15. De huurder is verantwoordelijk voor elke schade die voortvloeit uit het niet normaal gebruik van het gehuurde materiaal. Elk ongeval of schade, diefstal, brand of verlies moet binnen de 24 uur bij aangetekend schrijven aan de verhuurder en in voorkomend geval aan de bevoegde instanties medegedeeld worden. Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn ten laste van de huurder.
 16. Het terrein waar het materiaal moet geplaatst en afgehaald worden, moet bereik- en berijdbaar zijn voor vrachtwagens en kraan. Wachttijden en kosten die daaruit voortvloeien zijn integraal ten laste van de huurder.
 17. De aansluiting op alle nutsvoorzieningen is ten laste van de huurder.
 18. Bij de levering van het materiaal stelt de huurder de goede staat van het verhuurde materiaal vast. Het staat hem vrij deze vaststellingen te doen in onze opslagplaats vooraleer de levering gebeurt. De huurder verbindt zich ertoe dat het materiaal zich bij de terugname in dezelfde staat bevindt als bij de levering. Zoniet worden alle kosten om het materiaal in de oorspronkelijke staat terug te brengen aan de huurder aangerekend.
 19. Elk transport en/of verplaatsing van het materiaal mag slechts, na minstens 3 dagen op voorhand aangevraagd te zijn, door de verhuurder of onder zijn toezicht gebeuren.
 20. Bij terugname moet de huurder of zijn aangestelde aanwezig zijn om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen. Bij terugname dient het materiaal afgekoppeld te zijn van alle nutsvoorzieningen. Eventuele wachttijden worden in rekening gebracht van de huurder.
 21. De overeengekomen leveringstermijn, is enkel een aanduiding en in geen geval bindend.
 22. Bij terugname dient het materiaal grondig gereinigd te worden door de huurder.
 23. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken te Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.

Ons vestigingsadres:
Kanadezenlaan 122
7711 Dottenijs
BE0435.399.940 RPR Gent, afdeling Kortrijk
Maatschappelijke zetel:
Hoogstraat 148 bus 32
8540 Deerlijk

Onze openingsuren

Maandag-Vrijdag: 8u tot 17u
Zaterdag / Zondag: Gesloten

U bent steeds welkom om onze units te bezichtigen in Dottenijs. Maak hiervoor graag een afspraak, zodat wij de nodige tijd kunnen nemen om uw project uit te werken.